HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỔNG ĐIỆN TỬ - VÂN TAY SECUKEY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỔNG ĐIỆN TỬ - VÂN TAY SECUKEY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỔNG ĐIỆN TỬ - VÂN TAY SECUKEY

Thao tác trên Khóa:

1/ THÊM REMOTE /( THẺ TỪ) VÀO KHÓA NCN-SL: - dùng Management card
⦁ Bước 1: Quét Management card lên đầu đọc thẻ - đèn xanh sẽ chớp nháy liên tục.
⦁ Bước 2: Bấm remote 01 lần( Or quẹt thẻ từ) - sẽ nghe tiếng bíp. (có thể bấm nhiều remote liên tiếp)
⦁ Bước 3: Quét Management card lên đầu đọc thẻ lần nữa – đèn hết chớp dừng hẳn => thành công
( Hoặc Chờ Khoảng 15s , đèn xanh hết chớp nháy – chuyển sang dừng hẳn)

2/ XÓA REMOTE/( THẺ TỪ) – dùng Remote hồng ngoại IR để xóa
⦁ Bước 1: bấm [*]->[9999]->[#]
⦁ Bước 2: nhấn [*]->[07]->[#] (và đèn đỏ sáng nháy)
⦁ Bước 3: [nhấn nút trên Remote đã đăng ký ] /( Or quẹt thẻ từ) ->[#];
⦁ Bước 4: nhấn [-] để thoát

3/ Xóa tất cả user - dùng Remote hồng ngoại IR để xóa
⦁ Bước 1: bấm [*]->[9999]->[#]
⦁ Bước 2: nhấn [*]->[19]->[#] (và đợi đến khi đèn đỏ sáng là đã xóa tất cả user)
⦁ Bước 3: nhấn [-] để thoát.

Thao tác trên Vân tay:

Lưu ý: Có 02 thẻ Master:
+ Master Add ( dùng để thêm vân tay/ thẻ từ của user )
+ Master Delete ( dùng để xóa vân tay/ thẻ từ của user )
4/ Thêm vân tay/ thẻ từ của user – bằng Master Card:
B1/ Đưa thẻ Master Add vào -> đèn sáng cam
B2/ Đưa vân tay 02 lần / ( nếu thẻ từ thì 01 lần)
B3/ Nếu đèn báo xanh ( thành công), nếu báo đỏ ( thất bại) => lấy vân tay 02 lần lại
B4/ Đưa thẻ Master Add vào lần nữa => thoát chương trình

5/ Xóa vân tay/ thẻ từ của user – bằng Master Card:
B1/ Đưa thẻ Master Delete vào -> đèn sáng cam
B2/ Đưa vân tay / thẻ từ ( cần xóa) 01 lần
B3/ Nếu đèn báo xanh ( thành công), nếu báo đỏ ( thất bại) => đưa vân tay vào lại
B4/ Đưa thẻ Master Delete vào lần nữa => thoát chương trình

6/ Thêm Vân tay bằng remote IR và quản lý bằng ID:
B1: *123456#
B2: Nhấn [1] -> [Nhập ID] => [#] => [vân tay lần 1] => [vân tay lần 2] => (có thể nhiều ngón, mỗi ngón lấy
mẫu 02 lần )
B3: Thoát : *
Chú ý: ID là 03 chữ số: vi du: 001,002…..( mỗi ID add được 01 vân tay)

7/ Xóa Vân tay bằng ID bằng remote IR:
B1: *123456#
B2: Nhấn [2] -> [Nhập ID vân tay muốn xóa ] -> [#]
B3: Thoát : *
*Chú ý: Muốn xóa tất cả user, ID nhập [ 123456 ]

9/ Lấy Vân tay Master ( thay thế cho Card Master)
Add master: *123456# 1 999 # [ vân tay master add ] [ vân tay lần 2] *
Delete master: *123456# 1 1000 # [ vân tay master Delete ] [ vân tay lần 2] *


10/ Đổi pass mặc định ( ko đổi cũng ko sao)
B1: * 1 2 3 4 5 6 # ( pass/ code mặc định: 123456) (vào chương trình)
B2: 0 + mật khẩu mới (6 số) # Lặp lại mật khẩu mới (6 số) #
B3: * (Thoát chương trình)


11/ Reset và add master card ( Trường hợp mất thẻ Master)
B1: Tắt nguồn
B2: nhấn phím Exit. (dây vàng và đen nối tắt lại nhau)
B3: Giữ nút Exit và mở nguồn lại -> đến khi nghe 2 tiếng beep, -> nhả Exit (Led sáng cam trong 10s),
đưa 02 thẻ master vào -> led sáng đỏ (reset thành công) .
Lưu ý: + Thẻ đầu đưa vào : Add maste
+ Thẻ sau : Delete master
 

• Lưu ý: Tín hiệu Đèn cần chú ý: